Betydelsen av ledares återkoppling på prestation

Spelar det någon roll om man som anställd får återkoppling på sitt arbete eller inte? Presterar man bättre om man får återkoppling? Finns det olika sorters återkoppling som kan påverka prestation? Det finns ganska enkla svar på dessa frågor.

Först måste man reda ut vad som menas med återkoppling. I generella termer innebär det att få en indikation på hur man ligger till med sitt arbete. Går det bra eller mindre bra? Liggar man nära en gräns för bonus eller att vara bäst i arbetslaget? Behöver man förbättra något för att nå målet?

Det enkla svaret på om det är bättre att få återkoppling är ja. I en rad studier har de som har fått återkoppling känt sig mer tillfreds och de har också presterat bättre.

Det enkla svaret på om det finns olika sorters återkoppling är ja. Vilken sorts återkoppling man får har också betydelse på prestation. Vag eller generell återkoppling är mindre effektiv än preciserad återkoppling. Exempel på vag eller generell återkoppling är: "bra jobbat" eller "fortsätt så". Exempel på preciserad återkoppling är: "du ligger tvåa i din arbetsgrupp" eller om du förbättrar det här momentet så går det bättre". I det senare fallet får man också en demonstration över hur man utför något på ett bättre sätt.

En studie om ledares återkoppling

Michalis Drouvelis och Paola Paiardini har genomfört en experimentell studie där de sökte svar på ovan frågor. Den första frågan testade huruvida återoppling är bättre än ingen återkoppling. Den andra frågan testade om återkoppling av hög kvalitet (mer precis återkoppling) fungerar bättre än återkoppling av låg kvalitet (vag återkoppling).

De hade tre testgrupper i studien. En grupp som inte fick någon återkoppling. En grupp som fick återkoppling av hög kvalitet. Den tredje gruppen fick återkoppling av låg kvalitet.

Resultatet visar att:

  • Återkoppling av hög kvalitet, i det här fallet att veta var i gruppen man låg till placeringsmässigt, ledde till högst prestation jämfört med de två andra alternativen.
  • Avsaknad av återkoppling gav sämst prestation.

Reflektioner

Man kan reflektera över studiens resultat. Det första man kan fundera på är om denna typ av återkoppling gäller i alla organisationer eller enbart där man tydligt kan mäta prestation och därmed ranka anställda sinsemellan. Det andra man kan fundera på är om det finns ännu bättre sätt att motivera än att tala om var i gruppen man ligger placerad.

Denna typ av studie är något behavioristisk i sin design och i sina antaganden. Poängen med återkoppling är att visa vara man befinner sig i förhållande till ett visst mål. Målet är det som arbetsuppgiften går ut på att uppnå. Den som uppnår målet genom att genomföra sin arbetsuppgift bra får självbekräftelse (kallas också intern återkoppling). Man behöver inte få återkoppling från andra. Vissa klarar sig på intern återkoppling medan andra behöver extern återkoppling. Studien tar inte hänsyn till dessa skillnader.

Det man generellt kan lära sig från denna studie är att tydlig och precis återkoppling, från en person som kan göra en adekavat bedömning, är mer värdefull för en medarbetare än vag eller ingen återkoppling.

Rekommendationer

Återkoppling handlar om att kommunicera, ledare och anställd emellan. Som ledare behöver man vara bra på att kommunicera tydligt och man behöver dessutom förstå vad som motiverar den anställda. Vi föreslår därför att du bokar en kurs där en modul om tydlig kommunikation ingår, där återkoppling ingår och där motivation ingår. På det viset får du en bättre förståelse för hur dessa tre bitar hänger samman och du kan lättare få dina medarbetare att göra bra ifrån sig.

Du kan också få en insyn i vilka olika sätt att ge återkoppling och att motivera som finns. Man kan välja på olika alternativ beroende på hur man är som ledare och vilka man leder.

27 Jul 2021

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

EmSec AB erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden