Ledarskapsutveckling och det goda ledarskapet

Vad innebär det att vara en god ledare? Det kan finnas två sidor i hur man besvarar frågan. Den ena sidan handlar om att prestera väl som ledare. Den andra sidan handlar om att göra det som är etiskt rätt som ledare. Det är fullt möjligt att prestera väl utan att göra det som är etiskt rätt. Likaså är det fullt möjligt att göra det som är etiskt rätt utan att prestera väl. Målsättningen bör därför vara att få med båda sidorna för att utveckla ett gott ledarskap.

Toby Newstead, Sarah Dawkins, Rob Macklin och Angela Martin argumenterar i en färsk artikel för att ledarskapsutveckling bör ske i riktning mot att bli en god ledare i båda bemärkelserna. Ledarskapsutveckling bör alltså bidra till att ledaren utvecklar både effektivitet och etik i sitt ledarskap.

Det goda ledarskapet

Att vara en god ledare kan beskrivas på två olika sätt. Å ena sidan kan en person vara god till sin karaktär. Detta är ett stabilt tillstånd som inte påverkas nämnvärt mellan olika situationer. Å andra sidan kan det goda vara kopplat till en specifik situation och därför kan det uppfattas som något relativt. Det handlar nämligen om vilka handlingar man utför och vilka effekterna av dessa handlingar blir. En VD som beslutar att man ska bygga en stor damm till ett vattenkraftverk kan ha nyttan med el till en stor del av befolkningen som sitt mål. Detta betraktas som en god handling. Effekterna blir dock inte bara positiva då det visar sig att ett stort miljövärde går förlorat och att många människor tvingas flytta från en plats där de och deras släktingar har levt i många generationer. VDn värderas utifrån sina handlingar och dess konsekvenser utan att själv lägga vikt vid det negativa eller få dåligt samvete. En person med god karaktär skulle få dåligt samvete och eventuellt ångra sitt beslut när effekterna uppdagas.

Det goda ledarskapet bör därför bygga på att man har ett samvete som får en som ledare att göra värderingar av sina handlingar och effekterna av dessa handlingar innan man skrider till verket. Därmed blir ledarskapet gott i båda bemärkelserna.

Om detta är den etiska sidan av ett gott ledarskap återstår också det som är bra för organisationen. Att alltid utföra goda handlingar och ha ett gott samvete kanske inte gynnar organisationen. Därför finns det krav och förväntningar på ledningen i ett företag att de ska prestera på en viss nivå så att verksamheten går med vinst. Vissa skulle säga att det är orealistiskt att både göra gott ur ett etiskt perspektiv samtidigt som man låter pengarna styra.

Kanske är det så att etiska problem är inbyggda i vissa verksamheter och att det därför är omöjligt att bedriva ett gott ledarskap där båda aspekterna ingår. Då är det fundamentala problemet verksamheten, dess mission och dess styrelse. Inte företagsledningen i form av VD och dennes ledningsgrupp. I verksamheter som är förenliga med en etisk grund kan ändå ett gott ledarskap bedrivas. Då är det handlingarna och dess effekter som värderas. Om de värderas som etiskt godtagbart samtidigt som de gynnar verksamheten anses ledarskapet vara gott.

Ledarskapsutveckling

Enligt Newstead och kollegor bygger ledarskapsutveckling på två sidor. En sida som skapar möjligheter för ledarskapsutveckling och en sida som handlar om att utveckla etiska dygder.

Möjligheterna för utveckling hos en ledare hänger både på individen själv och på organisationen som ledaren ingår i. På individnivå krävs:

 • Självmedvetenhet
 • Självförtroende
 • Metakognitiv förmåga
 • Komplext ledarskap

På organisationsnivå krävs:

 • En styrkefokuserad organisationskultur
 • Psykologisk trygghet

När det gäller självmedvetenhet handlar det om att förstå sina egna mentala processer och kunna observera sina egna handlingar. På det viset förstår man hur man själv fungerar och kan se var behovet av förbättring finns. Självförtroende behövs för att våga utmana sig själv och våga gå utanför sin trygga zon samt att tro att man har vad som krävs för en förändring.

Metakognitiv förmåga handlar om att kunna tänka kring sina egna tankar. Det handlar ofta om att betrakta sina egna tankeprocesser, se sitt eget lärande och uppfatta förändringar av sitt eget lärande. Komplext ledarskap innebär här att man inte är ensidig i sitt ledarskap utan har många sidor samt inser hur de hänger ihop och vilka effekter olika sidor av ledarskapet får.

En styrkefokuseras organisationskultur är en organisationskultur som fokuserar på de styrkor som finns i organisationen och ser potentialen i dessa. Det är klart att man behöver se sina svagheter också men de bidrar inte på samma sätt till att möjliggöra utveckling. I organisationer som fokuserar på styrkor i organisationen skapar en god grund för ledaren att utvecklas.

Psykologisk trygghet är ett tillstånd i en grupp eller organisation där man är öppen för misstag och misslyckanden och ser dem som en lika viktig väg till lärande, utvecklnig och framgång som att göra rätt. Att det finns en tillåtelse för misslyckanden och att man pratar om misslyckande i kkonstruktiva termer gör att många vågar utvecklas och lämna sin trygga zon. Detta gäller även ledare i organisationen. De behöver känna att de kan ge sig ut på nya områden för att utvecklas utan rädsla för att de gör fel eller slösar med sin och organisationens resurser (tid).

Sammantaget kan man säga att ledarskapsutveckling bygger på vissa förutsättningar som behöver finnas både hos individen som ska utvecklas och i organisationen där individer befinner sig och ska utöva sitt ledarskap.

Att utveckla etiska dygder handlar naturligtvis om en uppsättning dygder. Newstead och kollegor listar sex sådana etiska dygder:

 • Omtanke (omvårdnad)
 • Rättvisa
 • Lojalitet
 • Okränkbarhet
 • Auktoritet
 • Frihet

När ledaren värderas som person och för sina handlingar görs det enligt Newstead med flera utifrån dessa sex dygder. Om ledaren värderas uppfylla dessa dygder är hen en god ledare och om hen inte lyckas motsvara alla sex dygderna är hen en ifrågasatt ledare. Man måste kunna svara ja på följande frågor:

 • Uppvisar ledaren omtanke gentemot sin närmaste omgivning (och eventuellt samhälle och natur)?
 • Är ledaren rättvis mot alla i sin omgivning?
 • Är ledaren lojal mot sin omgivning (organisation och följare)?
 • Behandlar ledaren sin omgivning som okränkbar?
 • Uppvisar ledaren en legitim auktoritet (som inte utnyttjar sin auktoritet för att bestraffa)?
 • Ger ledaren sin omgivning den frihet de behöver?

Det kan vara svårt att uppfylla dessa dygder hela tiden. Samtidigt är det grundläggande värden som de flesta av oss skriver under på och inte vill bryta och inte minst vill att andra ska bryta så att man själv blir lidande.

För att utveckla ett gott ledarskap måste man enligt Newstead och kollegor också utveckla och förfina dessa dygder. Det är fullt möjligt att göra det genom att lära sig vad dessa dygder står för och hur man uppnår dem som ledare.

Newstead och kollegor menar att de handlingar som är förenade med möjligheter att utvecklas som ledare och dygderna som man behöver kultivera hänger samman med kommunikation. Därmed behöver ledaren också utveckla och förfina sina kommunikation. Det handlar bl.a. om vilket språk man använder till sin omgivning när man bedriver sitt ledarskap. Kommunikation har både en etisk och en effektiv sida men det är mer än så. Man behöver kunna observerar hur man själv kommunicerar och förstå effekterna av sin egen kommunikation för att förbättra denna sida i sitt ledarskap.

Skälet att föra in kommunikation i ledarskapsutveckling är att man kan tänka rätt, man kan ha rätt avsikter men man förmedlar det på ett sätt som andra inte förstår. Då hjälper det inte om man har det bästa för andras ögon om andra uppfattar något annat. Det är helt enkelt avgörande att man kommunicerar så som man avser att andra ska uppfatta det. De som studerar kommunikation vet väl att detta är en lång väg att gå för många av oss. Vi tror att vi är begripliga och tydliga men i själva verket finns det nästan alltid ett visst utrymme för missuppfattningar. Därför ligger det en hel del i vad Newstead med flera vill få sagt.

Sammanfattning och rekommmendationer

För att bli en bra ledare och bedriva ett gott ledarskap behöver man integrera både effektivitet och etik i sitt ledarskap. Eftersom många ledare inte uppnår båda dessa sidor eller möjligtvis en av dem krävs ledarskapsutveckling för att nå ett gott ledarskap.

Ledarskapsutveckling bygger på möjlighetern till utveckling både på individnivå och på organisationsnivå. Det bygger också på att man utvecklar sex dygder, dygder som går att lära sig förfina. En god ledare behöver uppfylla dessa dygder för att omgivningen ska betrakta ledaren som god.

För att nå ut med sina goda avsikter behöver man vara en god kommunikatör. Att kommunicera på en hög nivå och nå fram med det budskap man avser kräver träning för att uppnå vissa kommunikationskompetenser.

Vi rekommenderar att ledare som ser ett behov av ledarskapsutveckling går en kurs som består av följande moduler:

 • Etiskt ledarskap (eller autentiskt ledarskap)
 • Ledarskap och organisationskultur
 • Ledarskap och organisationslärande
 • Någon modul om självledarskap
 • Ledarskapsutveckling
 • Kommunikationskompetenser för ledare

Med diskussioner kring varje modul blir det en kurs på ca två heldagar.

 

29 Jul 2021

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

EmSec AB erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden