Ledarskapskurser

Titta i menyn för att ta del av vårt kursutbud. Här nedan bloggar vi om nyheter inom ledarskapsområdet och om någon aktuell ledarskapskurs.

Vilka ledarskapskompetenser behövs för ett strategiskt ledarskap?

25 jul 2021

Cynthia Teniente-Matson (2019) har genomfört en studie där hon tittar på vilka ledarskapskompetenser som behövs för och associeras med strategiskt ledarskap. Som testgrupp ingår chefer med titeln CBO (Chief Business Officers) som är något i stil med affärschef, budgetchef eller avtalschef. Denna chefsroll hänger ofta samman med en strategisk chef och ibland är det samma person som innehar dessa chefsroller.

Det visade sig vara tre 23 faktorer eller delkompetenser som ligger till grund för strategiskt ledarskap och av dessa framstår vissa som mer betydelsefulla.

De sex viktigaste delkompetenserna för strategiskt ledarskap

1. Kommunikationskompetens

2. Fatta beslut i linje med organisationens mål

3. Uttrycker synvinklar med flera olika kommunikationsmedel

4. Visar en förståelse för finanser och budget

5. Visar en förståelse för planering

6. Använder tillgängliga resurser för maximan vinning

Två av dessa delkompetenser rör kommunikation (nr 1 och 3). Det framstår därför som väldigt centralt att den som ska utöva strategiskt ledarskap kan kommunicera på en fördjupad och förfinad nivå.

Två av kompetenserna rör organsiationens mål (nr 2 och 5). Det framstår även här som centralt att förstå målen och kunna lägga upp planer i linje med målen.

Ytterligare två delkompetenser rör resurser. Det är väsentligt att ha god förståelse för ekonomi och andra tillgängliga resurser för att sätta upp rimliga strategier och genomföra dem med framgång.

Ytterligare fem delkompetenser som är värdefulla för strategiskt ledarskap

7. Använder olika metoder och färdigheter för att lösa problem

8. Tillämpar förmåga att lyssna i komplexa situationer

9. Agerar i linje med kärnvärden och integritet

10. Uppvisar förhandlingsförmåga och särskilda färdigheter för att förhandla

11. Reagerar lämpligt på förändring

Förmågan att kommunicera återkommer i nr 8 och 10. Det är också viktigt att förhålla sig till förändring (nr 11), oavsett om det medför problem som behöver lösas (nr 7) eller ej. Slutligen kan man se att strategiskt ledarskap även inkluderar en etisk dimension (nr 9).

En handfull delkompetenser till

12. Visar en förståelse för ledarskap

13. Sätter samman effektiva team

14. Kommunicerar framgångsrikt med olika grupper och olika situationer

15. Kommunicerar visioner och mål på ett framgångsrikt och förståeligt sätt

16a. Kan värdera risktagandets möjligheter och kostnader

16b. Att snabb att hitta lösningar

Det är viktigt att ha en förståelse för ledarskap som fenomen och som praktik. När man arbetar strategisk sätter man också samman team som ska hantera vissa delar av det strategiska arbetet. Det är viktigt att dessa grupper fungerar effektivt. Kommunikationen dyker upp igen som en viktig del. Slutligen behöver en strategisk ledare ta vissa risker och då är det oerhört värdefullt att kunna värdera kostnader mot möjligheter (vinster) som dessa risker för med sig. På delad 16:e plats har vi också förmågan att hitta snabba lösningar, särskilt för att kunna fatta beslut.

Huvudkompetenser för ett framgångsrikt strategiskt ledarskap

När man tittar på ovan 16 delkomponenter (av 23 betydelsefulla) framstår fyra kluser av delkompetenser som särskilt värdefulla. De första är särskild framträdande.

Det handlar om kommunikationskompetens i en bred bemärkelse (nr 1, 3, 8, 10, 14 och 15). Kommunikationskompetens behövs i allt ledarskap men det lyfts här fram som den viktigaste ledarskapskompetensen.

Visioner, mål, planering och riskbedömning (nr 2, 5, 15 och 16a) ingår som en viktig kompetens i strategiskt ledarskap.

Att hantera resurser (nr 4, 6, 13 och 16a plus andra delkompetenser som ingår i det 23) är en viktig kompetens för strategiskt ledarskap.

Slutligen behöver man kunna hantera problem (nr 7, 10, 11, 13 och 16b) och ha en utvecklad kompetens för detta i sitt ledarskap.

Rekommendationer

För dig som arbetar med strategiska frågor på en leningsposition rekommenderar vi baserat på denna och andra studier att du går en kurs i ledarskapskommunikation och särskilt utvecklar kommunikationskompetenser som behövs för strategiskt ledarskap.

Vi rekommendrar också att du blir ännu bättre på att hantera visioner, mål och planer för att mer framgångsrikt ledarskap och bättre resultat.

Både dessa ledarskapskompetenser kan vi erbjuda var för sig eller i en sammansatt kurs. Det kan vara enbart för dig eller för en grupp deltagare.

Ska man lära sig hur man ska vara som ledare eller hur man inte ska vara?

21 jul 2021

Det finns en rad meta-studier som tittar på ledarskapets negativa sidor och jämför dessa med ledarskapets positiva sidor. Man kan tydligt se att de negativa sidorna får negativa konsekvenser och att de positiva sidorna ger positva konsekvenser. Detta är föga förvånande. Så vad ska man fokusera på när man vill lära sig att bli en bättre ledare? Att utveckla de positiva sidorna eller att unvika de negativa? Vi säger att man ska fokusera på båda då effekterna i vissa fall är slående.

I detta inlägg ger vi exempel på sådant som är positiva beteenden bland ledare respektive negativa beteenden bland ledare och vilka effekter de får på följarna. Vi fokuserar på synen på ledaren, trivsel på jobbet, prestation i arbetet, en vilja att sluta sin anställning och byta arbetsgivare samt upplevd stress.

Attityd mot sin ledare

Ledarskapsforskarna Schyns och Shilling (2013) genomförde en meta-analys där ett flertal studier ingick. De kunde tydligt se att det var skillnad på om ledaren uppvisade negativa beteenden eller om ledaren uppvisade positiva beteende på en rad faktorer. Den som gav störst utslag var medarbetarnas attityder gentemot ledaren.

När ledaren uppvisade negativa beteenden mot sin personal beskrev medarbetarna en negativ syn på sin ledare. Missnöjet var stort i relation till hur de uppfattade ledarens negativa beteenden. När ledaren uppvisade positiva beteenden var medarbetarnas beskrivning av ledaren mycket positivt. De var tillfreds med ledaren i en ännu högre utsträckning än de som varit missnöjda med sin ledare.

En enkel slutsats är att om man behandlar sina medaberater illa och i övrigt uppvisar vad som kan uppfattas som ett negativt beteende så kommer medarbaterna att ha negativa attityder mot sin ledare. Man ska helt enkelt behandla sina medarbetare väl om man vill att de ska ha en positvi attityd.

Välbefinnande och att trivas på jobbet

Medans det är ganska väntat att en otrevlig ledare blir uppfattad som otrevlig är det itne självklart att medarbetarnas välbefinnande och att de trivs på jobbet inte vara så starkt kopplat till ledarens beteende. Schyns och Shilling fann att det var relativt tydliga utslag här också.

Ledarskapskurs om kommunikationskompetens i det vardagliga ledarskapet

20 jul 2021

Vill du gå en ledarskapskurs för att bli bättre på kommunikation? Här beskriver vi ett tänkbart innehåll. Som alltid erbjuder vi en sammansättning som passar just dig. Vi tar här upp en rad kommunikationskompetenser som går att läsa mer om på annat håll. Fråga gärna om du vill veta mer.

Ledare ägnar sig nästan dagligen åt en rad typiska aktiviteter som bygger på kommunikation. Ur detta perspektiv kan man fråga sig hur kommunikationskompetens kommer in i bilden. Det visar sig att många kompetenser är relevanta i de flesta situationer. I några enstaka fall är det ett begränsat antal kompetenser som är centrala medan andra är perifera eller helt irrelevanta.

Det interpersonella mötet och relationerna

Organisationskommunikation och ledarskapskommunikation är i första hand interpersonella former av kommunikation (Beebe & Mottet, 2016) och merparten sker ansikte mot ansikte (Jensen, 2016). Vid interpersonell kommunikation är samtliga kommunikationskompetenser relevanta. En ledare har alltid anledning att vara effektiv i sin kommunikation, alltid kommunicera på ett lämpligt sätt och vara så tydlig och precis som möjligt. Även personer som känner varandra väl behöver vara anpassningsbara i situationer där kommunikationen inte omedelbart når fram. Ledare behöver visa sig lugna (fattning) och inte oroa sina medarbetare i onödan. Det är önskvärt av ledaren att visa engagemang, lyssna, reglera turerna på ett smidigt sätt och ge återkoppling. Allt detta skapar goda relationer och gör kommunikationen mer framgångsrik. De flesta uppskattar en expressiv ledare och det händer att ledaren behöver övertala sina medarbetare. Slutligen behöver ledaren i en interpersonell situation samarbetskommunicera, möjliggöra delaktighet och transparens, samt hantera direkta konflikter. Medarbetarna kommer p.g.a. ledarens kommunikationskompetens att känna sig mer till freds med sin ledare, trivas bättre på jobbet och eventuellt också prestera på en extra hög nivå.

Möten

Ledare går i genomsnitt på möten ungefär 40 procent av sin arbetstid men det kan variera från 30 till 80 procent från organisation till organisation (Hirokawa, 2003). Möteskommunikation är med andra ord sådan kommunikation som ledare behöver ha särskild kompetens inom. De kommunikationskompetenser som är relevanta vid möten är effektivitet, tydlighet och precision, övertalning vid behov, turreglering (koordination av talarordning), återkoppling och aktivt lyssnande. Det är också bra att samarbetskommunicera och skapa utrymme för delaktighet, t.ex. genom transparens. Ovan kompetenser är ytterst värdefulla vid möten då det visar sig att möten i många organisationer skapar förvirring och är ineffektiva snarare än skapar klarhet och är effektiva (Weick, 1995). Det behövs fler möten för gemensamt meningsskapande.

Fokus på ledarskapskompetens

19 jul 2021

Allt fler ledarskapsforskare har de senaste tio åren flyttat fokus från ledarskapsegenskaper och ledarskapskompetens till ledarskapspraktiker. Vad innebär detta?

Vi ska i detta inlägg argumentera för att synsätten starkt hänger samman och varför vi väljer att fokusera på ledarskapskompetens.

Att betrakta ledarskap som en praktik innefattar:

  • Vilket professionellt språk man använder och hur man uttrycker sig
  • Vilka aktiviteter man utför och hur man gör
  • Skapandet av relationer

Att studera ledarskap som praktik, något som framför allt görs inom utbildningssektorn, innebär alltså att titta på hur ledarskap går till i praktiken. Vad gör man när man leder?

Vårt argument här är att görande kräver ett kunnande, d.v.s. vissa kompetenser. Dessa krävs i det professionella språk man använder, i de aktiviteter man utför och i de relationer man skapar. Enkelt uttryckt kan man prata om kommunikationskompetens, teknisk eller professionell kompetens (om det man huvudsakligen ägnar sig åt i verksamheten) och relationskompetens.

Dessa kompetenser påminner mycket om två av Robert Katz färdigheter som han menade behövs för ledarskap. Han pratade om tekniska eller professionella färdigheter, interpersonella färdigheter och konceptuella färdigheter. De två första är nödvändiga i praktiken att leda. Den tredje är en övergripande färdighet om hur verksamheten fungerar från ett fågelperspektiv så att man förstår helheten man befinner sig i.

Idag finns det mer förfinade kompetensmodeller. Om man vill utveckla sitt ledarskap som en praktik är det av yttersta värde att man identifierar de kompetenser som krävs och utvecklar dessa.

Av det skälet är vi fokuserade på ledarskapskompetenser för det är dessa man använder och förfinar i sin ledarskapspraktik, i själva görandet av att leda. Vi utvecklar ledarskapskurser tillsammans med dig som behöver fortbildning och kompetensutveckling. Där vill vi gärna få in ledarskapskompetens av något slag i ledarskapskursen.

Se mer om olika ledarskapsmodeller och vår syn på ledarskapskompetens.

 

Nyhet - sätt ihop din egen ledarskapskurs

13 jul 2021

EmSec AB arbetar med ett unikt kurs-koncept. Vi erbjuder ett flertal kursmoduler som är från tjugo minuter till en heldag. Sätt ihop din egen kurs efter behov så att det blir minst en timme.

Det finns moduler för dig som ska bli eller precis har blivit chef/ledare och det finns moduler för dig som vill utvecklar ditt ledarskap efter flera års erfarenhet.

Gå in och välj bland våra moduler så att du får det du behöver.

Om du saknar något är det bara att höra av sig till oss. Vi kan skapa fler moduler.

 

 

 

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

Vi erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden