Vilka ledarskapskompetenser behövs för ett strategiskt ledarskap?

Cynthia Teniente-Matson (2019) har genomfört en studie där hon tittar på vilka ledarskapskompetenser som behövs för och associeras med strategiskt ledarskap. Som testgrupp ingår chefer med titeln CBO (Chief Business Officers) som är något i stil med affärschef, budgetchef eller avtalschef. Denna chefsroll hänger ofta samman med en strategisk chef och ibland är det samma person som innehar dessa chefsroller.

Det visade sig vara 23 faktorer eller delkompetenser som ligger till grund för strategiskt ledarskap och av dessa framstår vissa som mer betydelsefulla.

De sex viktigaste delkompetenserna för strategiskt ledarskap

1. Kommunikationskompetens

2. Fatta beslut i linje med organisationens mål

3. Uttrycker synvinklar med flera olika kommunikationsmedel

4. Visar en förståelse för finanser och budget

5. Visar en förståelse för planering

6. Använder tillgängliga resurser för maximal vinning

Två av dessa delkompetenser rör kommunikation (nr 1 och 3). Det framstår därför som väldigt centralt att den som ska utöva strategiskt ledarskap kan kommunicera på en fördjupad och förfinad nivå.

Två av kompetenserna rör organsiationens mål (nr 2 och 5). Det framstår även här som centralt att förstå målen och kunna lägga upp planer i linje med målen.

Ytterligare två delkompetenser rör resurser. Det är väsentligt att ha god förståelse för ekonomi och andra tillgängliga resurser för att sätta upp rimliga strategier och genomföra dem med framgång.

Ytterligare fem delkompetenser som är värdefulla för strategiskt ledarskap

7. Använder olika metoder och färdigheter för att lösa problem

8. Tillämpar förmåga att lyssna i komplexa situationer

9. Agerar i linje med kärnvärden och integritet

10. Uppvisar förhandlingsförmåga och särskilda färdigheter för att förhandla

11. Reagerar lämpligt på förändring

Förmågan att kommunicera återkommer i nr 8 och 10. Det är också viktigt att förhålla sig till förändring (nr 11), oavsett om det medför problem som behöver lösas (nr 7) eller ej. Slutligen kan man se att strategiskt ledarskap även inkluderar en etisk dimension (nr 9).

En handfull delkompetenser till

12. Visar en förståelse för ledarskap

13. Sätter samman effektiva team

14. Kommunicerar framgångsrikt med olika grupper och olika situationer

15. Kommunicerar visioner och mål på ett framgångsrikt och förståeligt sätt

16a. Kan värdera risktagandets möjligheter och kostnader

16b. Att snabbt hitta lösningar

Det är viktigt att ha en förståelse för ledarskap som fenomen och som praktik. När man arbetar strategisk sätter man också samman team som ska hantera vissa delar av det strategiska arbetet. Det är viktigt att dessa grupper fungerar effektivt. Kommunikationen dyker upp igen som en viktig del. Slutligen behöver en strategisk ledare ta vissa risker och då är det oerhört värdefullt att kunna värdera kostnader mot möjligheter (vinster) som dessa risker för med sig. På delad 16:e plats har vi också förmågan att hitta snabba lösningar, särskilt för att kunna fatta beslut.

Huvudkompetenser för ett framgångsrikt strategiskt ledarskap

När man tittar på ovan 16 delkomponenter (av 23 betydelsefulla) framstår fyra kluser av delkompetenser som särskilt värdefulla. De första är särskild framträdande.

Det handlar om kommunikationskompetens i en bred bemärkelse (nr 1, 3, 8, 10, 14 och 15). Kommunikationskompetens behövs i allt ledarskap men det lyfts här fram som den viktigaste ledarskapskompetensen.

Visioner, mål, planering och riskbedömning (nr 2, 5, 15 och 16a) ingår som en viktig kompetens i strategiskt ledarskap.

Att hantera resurser (nr 4, 6, 13 och 16a plus andra delkompetenser som ingår i det 23) är en viktig kompetens för strategiskt ledarskap.

Slutligen behöver man kunna hantera problem (nr 7, 10, 11, 13 och 16b) och ha en utvecklad kompetens för detta i sitt ledarskap.

Rekommendationer

För dig som arbetar med strategiska frågor på en leningsposition rekommenderar vi baserat på denna och andra studier att du går en kurs i ledarskapskommunikation och särskilt utvecklar kommunikationskompetenser som behövs för strategiskt ledarskap.

Vi rekommendrar också att du blir ännu bättre på att hantera visioner, mål och planer för att mer framgångsrikt ledarskap och bättre resultat.

Både dessa ledarskapskompetenser kan vi erbjuda var för sig eller i en sammansatt kurs. Det kan vara enbart för dig eller för en grupp deltagare.

25 Jul 2021

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

EmSec AB erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden