Ledarskapskurs om kommunikationskompetens i det vardagliga ledarskapet

Vill du gå en ledarskapskurs för att bli bättre på kommunikation? Här beskriver vi ett tänkbart innehåll. Som alltid erbjuder vi en sammansättning som passar just dig. Vi tar här upp en rad kommunikationskompetenser som går att läsa mer om på annat håll. Fråga gärna om du vill veta mer.

Ledare ägnar sig nästan dagligen åt en rad typiska aktiviteter som bygger på kommunikation. Ur detta perspektiv kan man fråga sig hur kommunikationskompetens kommer in i bilden. Det visar sig att många kompetenser är relevanta i de flesta situationer. I några enstaka fall är det ett begränsat antal kompetenser som är centrala medan andra är perifera eller helt irrelevanta.

Det interpersonella mötet och relationerna

Organisationskommunikation och ledarskapskommunikation är i första hand interpersonella former av kommunikation (Beebe & Mottet, 2016) och merparten sker ansikte mot ansikte (Jensen, 2016). Vid interpersonell kommunikation är samtliga kommunikationskompetenser relevanta. En ledare har alltid anledning att vara effektiv i sin kommunikation, alltid kommunicera på ett lämpligt sätt och vara så tydlig och precis som möjligt. Även personer som känner varandra väl behöver vara anpassningsbara i situationer där kommunikationen inte omedelbart når fram. Ledare behöver visa sig lugna (fattning) och inte oroa sina medarbetare i onödan. Det är önskvärt av ledaren att visa engagemang, lyssna, reglera turerna på ett smidigt sätt och ge återkoppling. Allt detta skapar goda relationer och gör kommunikationen mer framgångsrik. De flesta uppskattar en expressiv ledare och det händer att ledaren behöver övertala sina medarbetare. Slutligen behöver ledaren i en interpersonell situation samarbetskommunicera, möjliggöra delaktighet och transparens, samt hantera direkta konflikter. Medarbetarna kommer p.g.a. ledarens kommunikationskompetens att känna sig mer till freds med sin ledare, trivas bättre på jobbet och eventuellt också prestera på en extra hög nivå.

Möten

Ledare går i genomsnitt på möten ungefär 40 procent av sin arbetstid men det kan variera från 30 till 80 procent från organisation till organisation (Hirokawa, 2003). Möteskommunikation är med andra ord sådan kommunikation som ledare behöver ha särskild kompetens inom. De kommunikationskompetenser som är relevanta vid möten är effektivitet, tydlighet och precision, övertalning vid behov, turreglering (koordination av talarordning), återkoppling och aktivt lyssnande. Det är också bra att samarbetskommunicera och skapa utrymme för delaktighet, t.ex. genom transparens. Ovan kompetenser är ytterst värdefulla vid möten då det visar sig att möten i många organisationer skapar förvirring och är ineffektiva snarare än skapar klarhet och är effektiva (Weick, 1995). Det behövs fler möten för gemensamt meningsskapande.

Grupper och team

Ledare leder ibland grupper och specialteam. Vid dessa situationer behövs effektiv kommunikation, en viss grad av lämplighet (att följa gruppens normer och regler) och tydlighet. För att skapa goda relationer med varje enskild gruppmedlem och för att möjliggöra ett gott klimat i gruppen behöver ledaren kommunicera engagerat, empatiskt och expressivt. Därtill är det viktigt att lyssna på alla medlemmar och ge återkoppling. Det är typiskt i grupper som samarbete kommer till sin fulla rätt och det är också där delaktighet fyller sin funktion på ett optimalt sätt. Delibertiv kommunikation är något som kan odlas i grupper och särskilt i team. Samtidigt är det ofrånkomligt med konflikter vilket uppmuntrar till god konflikthantering från ledarens sida.

Organisationen

En ledare som sätter sin prägel på hela organisationen behöver ha ett särskilt fokus på effektiv och tydlig kommunikation, i synnerhet när det gäller organisationens mål och visioner. I svenska organisationer är anpassningsbarhet en eftertraktad kompetens. För att få hela organisationen med sig är det en klar fördel att vara expressiv och bra på att övertala. I svenska organisationer är det också väntat att medarbetarna ska bjudas in till en viss grad av delaktighet. Det gäller att vara smidig och skapa en känsla av medbestämmande.

Att hålla tal

Vid vissa situationer behöver ledare hålla presentationer för mindre grupper, för potentiella samarbetspartners eller hålla tal för hela organisationen. De kompetenser som kommer väl till pass då är effektivitet och tydlighet, ett stort lugn (fattning) samtidigt som ledaren talar på ett expressivt sätt. Naturligtvis behöver talet innehålla inslag av övertalning för att få medarbetarna med sig. Särskilt i mindre sammanhang, vid presentationer i mindre grupper, är det en fördel att skapa en känsla av delaktighet. Vi är alla med på detta tillsammans.

Samverkan

Det är inte bara intern kommunikation som kräver kommunikationskompetenser. När en ledare ska förhandla med företrädare för andra organisationer eller när en ledare ska skapa samverkansavtal är det bra att besitta alla kommunikationskompetenser som har presenterats i denna bok. Förberedelser för samverkan och förhandling är antingen av ett interpersonellt slag, en form av möte, ett samverkansteam eller tillfället då ett tal eller en presentation ska hållas. Alla kommunikationskompetenser är alltså relevanta på samma sätt som de är vid motsvarande situationer internt. Den påtagliga skillnaden är att diskussioner kring mål och ett val att dela information med varandra är känsliga komponenter. Samverkan utesluter inte ett visst inslag av konkurrens vilket innebär att parterna väljer bort samarbetskommunikation. Om det är en form av samarbete mellan två parter är samarbetskommunikation högst väsentlig.

20 Jul 2021

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

EmSec AB erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden